HomeResources › God’s Simple Plan Of Salvation

God's Simple Plan Of Salvation - Polish

Mój przyjacielu: Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia. Twoje wieczne szczęście lub wieczne nieszczęście zależą od tego, jak na nie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteś zbawiony? Nie pytam Cię, jak dobry jesteś, ani czy uczęszczasz do kościoła, ale: czy jesteś zbawiony? Czy jesteś pewien, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?
Bóg mówi, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo. W Ewangelii Jana 3:7 – Pan Jezus powiedział do Nikodema: “Musicie się na nowo narodzić.” 

W Biblii Bóg podaje nam jedyny plan zbawienia. Jest to prosty plan – Ty możesz DZIŚ być zbawionym (uratowanym od należnej Ci kary piekła wiecznego)!

Najpierw, Przyjacielu, musisz uświadomić sobie, że JESTEŚ GRZESZNIKIEM. “Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23).

Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na wieczną śmierć. “Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23). Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w piekle.

“… postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27)

Ale Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa, aby Ten wziął na Siebie Twoje grzechy i umarł na Twoim miejscu.”On Tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Koryntian 5:21)

Jezus musiał przelać Swą krew i umrzeć. “Gdyż życie ciała jest we krwi” (3 Mojżeszowa 17:11)

“… bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hebrajczyków 9:22)

“… Bóg dał dowód Swej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzymian 5:8)

Bóg powiedział, że moje grzechy i Twoje grzechy zostały włożone na Jezusa (choć nie jesteśmy w stanie pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas Zastąpił. I to jest prawda, Bóg nie może kłamać.

Przyjacielu, “Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali” (Dzieje Apostolskie 17:30). Owa pokuta (upamiętanie), to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się grzesznikiem, a także na uznaniu tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Pokuta zawiera także zrozumienie tego, że grzech jest Twoim wrogiem, a Jezus Przyjacielem.

W Dziejach Apostolskich 16:30-31, strażnik więzienny z Filippi spytał Pawła i Sylasa: ?Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?” A oni powiedzieli: “Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony …”

Po prostu uwierz w Niego jako Tego, który wziął Twoje grzechy, umarł na Twoim miejscu, został pogrzebany i kogo Bóg wzbudził z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, że wierzący człowiek, który przyjął Chrystusa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, może być pewien życia wiecznego.

?Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan 1:12)

?Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie� (Rzymian 10:13)

Każdy może oznaczać także Ciebie. Będzie zbawiony nie oznacza, że być może, nie, że jest w stanie, ale że będzie zbawiony.

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, który przekroczył święte Boże wymagania, właśnie teraz, gdziekolwiek jesteś, pokutując wznieś swoje serce do Boga w modlitwie!

W Ewangelii Łukasza 18:13 – grzesznik modlił się: “Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Po prostu pomódl się: “Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Jezus był moim Zastępcą gdy umarł na krzyżu. Wierzę, że przelał On Swoją krew, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał za mnie. Teraz przyjmuję Go jako mojego Zbawiciela. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dar zbawienia i wieczne życie, które dostępne są dla mnie z powodu Twojej miłosiernej łaski. Amen”

Po prostu chwyć Boga za Jego Słowo i przyjmij wiarą Jego ratunek (zbawienie). Uwierz, a będziesz zbawiony. Żaden kościół, żadna organizacja, żadne dobre uczynki nie są w stanie Cię zbawić. Pamiętaj, to Bóg dokonuje zbawienia. W całości!

Prosty Boży plan zbawienia: Jesteś zasługującym tylko na gniew Boży grzesznikiem. Dlatego, o ile nie uwierzysz w Jezusa, Który umarł za Ciebie, będziesz spędzał wieczność w piekle. Wtedy byłoby Ci lepiej gdybyś się nigdy nie urodził. Jeśli uwierzysz w Niego jako ukrzyżowanego, pogrzebanego i wzbudzonego z martwych Zbawiciela, otrzymasz przebaczenie wszystkich Twoich grzechów i Jego dar wiecznego ratunku (zbawienia) dostępnego tylko przez wiarę.

Być może powiesz: “Na pewno to nie jest takie proste”. A jednak jest! To jest biblijne. To jest Boży plan. Przyjacielu, uwierz w Pana Jezusa i przyjmij Go jako Zbawiciela jeszcze dzisiaj!

Jeśli Jego plan nie wydaje Ci się jeszcze wystarczająco jasny, czytaj ten artykuł jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz … nie odkładając go dopóki go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta więcej od całego świata!

“Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (Marka 8:36)

Nie spocznij dopóki nie będziesz pewien swego zbawienia. Jeśli utracisz swoją duszę, stracisz Niebo i wszystko utracisz. Proszę! Pozwól Bogu uratować (zbawić) Cię właśnie teraz!

Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, to Boża moc zbawi Cię na wieki i umożliwi ci prowadzenie zwycięskiego chrześcijańskiego życia. “Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znaleźć” (1 Koryntian 10:13)

Nie ufaj własnym uczuciom, one są zmienne. Trzymaj się Bożych obietnic – one nigdy się nie zmieniają. Od momentu kiedy przyjmiesz dar zbawienia, powinieneś codziennie robić trzy rzeczy, aby wzrastać duchowo: modlić się – wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytać Świętą Biblię – wtedy Bóg mówi do Ciebie, mówić wszystkim ludziom o tym planie zbawienia – wtedy mówisz dla Boga. Pamiętaj o tym, że tylko Biblia jest prawdą, wszystko inne ma niewielką wartość.

Będąc posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneś zostać ochrzczonym, publicznie zaświadczając w ten sposób o swoim zbawieniu, a potem bez zwłoki przyłączyć się do biblijnie wierzącego zgromadzenia (kościoła). “Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym …” (2 Tymoteusza 1:8)

“Każdego więc, który mię wyzna [zaświadczy o mnie] przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie” (Mateusz 10:32)

Copyright: Robert Ford Porter, 1991