HomeResources › God’s Simple Plan Of Salvation

God's Simple Plan Of Salvation - Norsk

GUDS ENKLE FRELSESPLAN

Min venn, jeg stiller deg livets viktigste spørsmål. Din glede eller sorg for all evighet avhenger av ditt svar. Spørsmålet er: Er du frelst? Det er ikke et spørsmål om hvor god du er, heller ikke om du er medlem av en Kirke, men er du frelst? Er du sikker på at du vil komme til Himmelen når du dør?

Gud sier at for å komme til Himmelen, må du bli født på ny. Jesus sa til Nikodemus : “Dere må fødes påny.” (Joh. 3:7). 

I Bibelen gir Gud oss sin plan om hvordan en kan bli født på ny som betyr å bli frelst. Hans plan er enkel! Du kan bli frelst i dag. Hvordan?

Hvordan?

For det første min venn, må du erkjenne at du er en synder. “For alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet.” (Rom. 3:22,23).

Fordi du er en synder, er du dømt til å dø. “Syndens lønn er døden.” (Rom. 6:23). Dette inkluderer evig adskillelse fra Gud i Helvete.

“… det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen.” (Hebr. 9:27).

Men Gud elsket deg så høyt at Han ga sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, for å bære dine synder og dø i ditt sted. “Ham (Jesus) som ikke visste av synd, har Han gjort til synd for oss, for at vi i Ham skulle få Guds rettferdighet.” (2. Kor. 5:21).

Jesus måtte utgyte Sitt blod og dø. “For en skapnings liv er i blodet.” (3. Mos. 17:11). “… synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.” (Hebr. 9:22).

“Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere.”(Rom. 5:8).

Selv om vi ikke kan forstå hvordan, sier Gud at mine synder og dine synder ble lagt på Jesus og Han døde i vårt sted. Han ble vår stedfortreder. Det er sant. Gud kan ikke Iyve.

Min venn “Gud …. befaler nå alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om.” (Apg. 17:30). Denne omvendelsen er en forandring av sinnet som sier seg enig med Gud at man er en synder, og som også retter seg etter det som Jesus gjorde for oss på korset.

Fangevokteren i Filippi spurte Paulus og Silas: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? “De sa da: “Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.” (Ap.gj. 16:31).

Bare tro på Ham som den som bar dine synder, døde i ditt sted, ble begravet, og som Gud oppreiste. Hans oppstandelse forsikrer oss på det sterkeste om at den troende kan påberope seg evig liv når Jesus er mottatt som Frelser. “Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn — de som tror på Hans navn.” (Joh. 1:12)

“Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.” (Rom. 10:13).

“Hver den som …” inkluderer deg. ” … Skal bli frelst …” betyr ikke kanskje, eller kan, men “skal bli frelst.”

Du erkjenner virkelig at du er en synder. Hvor du enn er akkurat nå, i ferd med å omvende deg, løft ditt hjerte til Gud i bønn.

I Lukas 18:13, var det en synder som ba: “Gud, vær meg synder nådig.” Bare be:

“Å Gud, jeg vet at jeg er en synder. Jeg tror at Jesus var min stedfortreder da Han døde på Korset. Jeg tror at Hans utgytte blod, død, begravelse, og oppstandelse var for meg Jeg mottar Ham nå som min frelser. Jeg takker Deg for at du tilgir meg mine synder, for frelsens gave og evig liv på grunn av din barmhjertige nåde. Amen”
Bare ta Gud på Hans Ord og mottta frelsen i tro. Tro, og du vil bli frelst. Ingen kirke, ingen forening, ingen gode gjerninger kan frelse deg. Husk, det er Gud som gjør frelsesverket. Alt sammen!

Guds enkle frelsesplan er: Du er en synder. Derfor, uten at du tror på Jesus som døde i ditt sted, vil du tilbringe evigheten i Helvete. Dersom du tror på Ham som din korsfestede, begravede, og oppstandne Frelser, mottar du tilgivelse for alle dine synder og Hans evige frelsesgave i tro.

Du sier: “Sannelig, det kan vel ikke være så enkelt?.” Jo, det er enkelt! Det er etter Skriften. Det er Guds plan. Min venn, tro på Jesus og motta Ham som Frelser idag.

Hvis Hans plan ikke er fullstendig klar for deg, så les denne traktaten om og om igjen uten å legge den ned til du forstår den. Din sjel er mere verd enn hele verden.

“For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?” (Mark. 8:36).

Vær sikker på at du er frelst. Dersom du mister din sjel, går du glipp av Himmelen og taper alt. Vær så snill! La Gud frelse deg i dette øyeblikk.

Guds kraft vil frelse deg, bevare deg, og gjøre deg istand til å leve et seirende kristenliv. “Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.” (1. Kor. 10:13).

Stol ikke på dine følelser. De skifter. Stå på Guds løfter. De er uforanderlige. Etter at du er frelst er det tre ting du daglig må praktisere for åndelig vekst. Bønn – du taler til Gud. Bibellesning – Gud taler til deg. Vitnesbyrdet – du taler for Gud.

Du må bli døpt i lydighet til Herren Jesus Kristus som et offentlig vitnesbyrd om din frelse, og bli en del av en Bibeltroende Kirke uten å utsette det. “Skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre! …” (2. Tim. 1:8).

“Den som bekjenner [vitner om ] meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i Himmelen.” (Mat. 10:32).

Copyright: Robert Ford Porter, 1991