HomeResources › God’s Simple Plan Of Salvation

God's Simple Plan Of Salvation - Lithuanian

Mielas mano drauge, noriu užduoti Tau svarbiausią gyvenimo klausimą. Nuo Tavo atsakymo priklausys, kaip praleisi amžinybę – džiaugsme ar sielvarte. O klausimas yra toks: Ar Tu esi išgelbėtas? Neklausiu Tavęs, ar esi geras, ar lankai kokią nors bažnyčią. Klausiu tik – ar esi išgelbėtas? Ar esi tikras, jog po mirties keliausi į dangų?
Dievas sako, jog, norint patekti dangun, žmogus pirmiausiai turi atgimti. Jono 3:7 Jėzus pasakė Nikodemui: “Jums būtina gimti iš naujo”.

Biblijoje atrandame Dievo planą, kaip gimti iš naujo ir būti išgelbėtam. Jo planas nėra sudėtingas! Tu gali būti išgelbėtas dar šiandien. Paklausi – kaip?

Visų pirma, brangus mano bičiuli, turi susivokti, jog esi nusidėjėlis. “Visi žmonės nusidėjo ir stokoja Dievo garbės” (skaityk Laiške Romiečiams 3:23).

Kadangi esi nusidėjėlis, esi pasmerktas mirčiai. “Nes nuodėmės atpildas yra mirtis” (skaityk Laiške Romiečiams 6:23). Dėl nuodėmės Tu pasmerktas būti pragare, amžiams atskirtas nuo Dievo.

“…žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to – teismas” (skaityk Žydams 9:27).

Tačiau Dievas Tave taip stipriai mylėjo, jog atidavė už Tave savo viengimį Sūnų Jėzų, kad Jis prisiimtų Tavo nuodėmes ant savęs ir mirtų vietoj Tavęs: “Nes Tą [Jėzų, kuris nepadarė nė vienos nuodėmės], kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad Jame taptume Dievo teisumu” (skaityk 2 Laiške Korintiečiams 5:21).

Jėzus turėjo pralieti savo kraują ir mirti. “Nes kūno gyvybė yra kraujyje” (skaityk Levito arba Kunigų knygoje 17:11). “<…> o be kraujo praliejimo nėra atleidimo” (skaityk Laiške Žydams 9:22).

“O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kol tebebuvome nusidėjėliai” (skaityk Laiške Romiečiams 5:8).

Nors mums sunku suvokti, kaip Dievas tai padarė, tačiau Jis pasakė, jog uždėjo mano ir Tavo nuodėmes ant Jėzaus ir Jis mirė vietoje mūsų. Jis tapo mūsų pakaitalu. Tai tiesa. Dievas negali meluoti.

Paklausyk, “Dievas <…> dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti” (skaityk Apaštalų darbuose 17:30). Atgaila – tai mąstymo keitimas, kai žmogaus mintys sutinka su Dievo mintimis, kai žmogus pripažįsta, jog yra nusidėjęs, ir taip pat pripažįsta ir sutinka su tuo, ką Jėzus dėl jo padarė ant Kryžiaus.

Apaštalų darbuose 16:30-31 skaitome apie kalėjimo prižiūrėtoją, filipietį, kuris klausė Pauliaus ir Silo: “Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?”. O tie jam atsakė: “Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas…”

Paprasčiausiai tikėk juo – tikėk, kad Jis paėmė Tavo nuodėmes, kad mirė vietoj Tavęs, buvo palaidotas, o trečią dieną Dievas Jį prikėlė. Jo prisikėlimas – tai galinga garantija, jog Jėzų Kristų išpažinęs savo Gelbėtoju tikintysis turi amžinąjį gyvenimą.

“Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią patapti Dievo vaikais, – tiems, kurie tiki Jo vardą” (Jono 1:12).

“Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Romiečiams 10:13).

“Kiekvienas” reiškia ir Tu. “Bus išgelbėtas” reiškia ne “galbūt ir bus”, ne “gali būti”, o tikrai bus išgelbėtas.

Jei suvoki, kad esi nusidėjėlis, nesvarbu, kur dabar bebūtum, atgailauk, nukreipk savo širdį į Dievą maldoje.

Luko 18sk. 13eil. minimas nusidėjėlis meldėsi, sakydamas: “Viešaptie, pasigailėk manęs nusidėjėlio”. Ir Tu melskis panašiai. Sakyk: “Dieve, žinau, kad esu nusidėjęs.

Tikiu, jog Jėzus mirė ant kryžiaus už mane. Tikiu, jog Jo pralietas kraujas, Jo mirtis, kapas ir Jo prisikėlimas buvo dėl manęs ir man. Tiesiog dabar priimu Jį kaip savo Gelbėtoją. Dėkoju, kad atleidi man mano nuodėmes. Dėkoju už išgelbėjimo ir amžinojo gyvenimo dovaną. Žinau, jog tai ateina iš Tavo didelio gailestingumo ir malonės. Amen.”

Tiesiog pasitikėk Dievo žodžiais ir žinok bei skelbk, jog esi išgelbėtas tikėjimu. Tikėk savo išgelbėjimu. Tavęs išgelbėti negali jokia bažnyčia, jokia ložė. Netgi geri darbai negali to padaryti. Atmink, gelbsti tik Dievas. Jis tai atlieka nuo pradžios iki pabaigos.

Dievo išgelbėjimo planas yra paprastas: Tu esi nusidėjėlis, todėl, netikėdamas, jog Jėzus mirė vietoj Tavęs ir už Tave, amžinybę praleisi pragare. Tikėdamas Juo kaip savo nukryžiuotu, palaidotu ir prisikėlusiu Gelbėtoju, Tu gauni ne tik nuodėmių atleidimą, bet ir amžinojo gyvenimo dovaną per tikėjimą.

Tu gali sakyti: “Tai negali būti taip paprasta”. Gali, ir dar kaip. Taip sako Šv. Raštas. Toks yra Dievo sumanymas. Bičiuli mano mielas, verčiau jau patikėk ir priimk Jėzų kaip savo Gelbėtoją dar šiandien.

Jei Tau iš pirmo karto sunku tai suprasti, nenuleisk rankų. Skaityk šį bukletą tol, kol suprasi. Tavo siela brangesnė už visą pasaulį.

“Kokia gi žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?” (Morkaus 8:36).

Būk užtikrintas savo išgelbėjimu. Prarasdamas savo sielą, prarasi dangų, prarasi viską.

Prašau, leisk Dievui išgelbėti Tave tiesiog šią akimirką.

Dievo jėga iš tiesų išgelbės Tave, palaikys tavo išgelbėjimą, įgalins Tave gyventi pergalingą krikščionišką gyvenimą. “Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti” (1 Korintiečiams 10:13).

Nepasikliauk savo jausmais. Jie nuolatos kaitaliojasi. Laikykis Dievo pažadų. Jie niekada nesikeičia. Išsigelbėjus dvasinio augimo palaikymui būtini trys dalykai, kuriuos derėtų praktikuoti kasdien. Tai

Malda – kalbėkis su Deivu;

Biblijos skaitymas – Dievas prabils Tau per savo Žodį;

Liudijimas – pasakok apie Dievą kitiems.

Paklūstant Viešpaties Jėzaus Kristaus nurodymui, Tau derėtų pasikrikštyti. Krikštas – tai viešas Tavo liudijimas ir išgelbėjimo ženklas. Nedelsdamas susirask bažnyčią, kurioje pamokslaujama iš Biblijos ir ja tikima, ir lankyk ją. “Nesigėdink mūsų viešpaties liudijimo…” (2 Timotiejui 1:8).

“Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje” (Morkaus 10:32).

Copyright: Robert Ford Porter, 1991