HomeResources › God’s Simple Plan Of Salvation

God's Simple Plan Of Salvation - Greek

To Aπλο Σχεδιο Του θεου Гια Τη Σωτηρια Σου

Φίλε Μου, θέλω να σου θέσω το σπουδαιότε­ρο ερώτημα της ζωής: Η χαρά ή η θλίψη σου για όλη την αιωνιότητα εξαρτάται από την απάντηση που θα δώσεις σ’ αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Το ερώτημα είναι: Έχεις σωθεί; Δε σε ρωτώ πόσο καλός είσαι ή αν εκκλησιάζεσαι τακτικά, αλλά αν έχεις σωθεί. Είσαι σίγουρος ότι θα πας στον ου­ρανό μετά το θάνατο σου;

Ο θεός λέει ότι για να είσαι κατάλληλος για τον ουρανό πρέπει να ξαναγεννηθείς. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3: 7, ο Ιησούς λέει στο Νικόδημο: «Πρέπει να γεννηθείτε ξανά».

Μέσα στην Αγία Γραφή, ο θεός μας αποκαλύ­πτει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορείς να αναγεννηθείς, δηλαδή τον τρόπο της σωτηρίας. Το σχέδιο αυτό είναι πολύ απλό! Μπορείς να σω­θείς σήμερα! Με ποιον τρόπο;

Πρώτον, αγαπητέ μου φίλε, πρέπει να αναγνω­ρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός. «Γιατί όλοι αμάρτη­σαν και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του θε­ού» (Ρωμ. 3: 23).

Επειδή, λοιπόν, είσαι αμαρτωλός, είσαι καταδι­κασμένος σε θάνατο. «Γιατί πράγματι, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6: 23). Αυτό σημαίνει αιώνιο αποχωρισμό από το θεό και επο­μένως αιώνια κόλαση.

«… είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά να κριθούν» (Εβρ. 9: 27).

Αλλά ο θεός σε αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έδωσε το Γιο Του το Μονογενή, τον Ιησού, για να πεθάνει Αυτός στη θέση σου πάνω στο σταυρό, και να αφαιρέσει την αμαρτία σου.«Αφού γι’αυ­τό ακριβώς, εκείνον που δε γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για χάρη μας, με σκοπό να γί­νουμε εμείς καρπός της δικαιοσύνης του θεού χάρη σ’Αυτόν» (Β’ Κορ. 5:21).

Ήταν ανάγκη ο Ιησούς να θανατωθεί και να χύσει το αίμα Του. «Γιατί, η ζωή της σάρκας εί­ναι στο αίμα» (Λευίτ. 17: 11) και «. . .Χωρίς να χυθεί αίμα δε γίνεται συγχώρηση αμαρτιών» (Εβρ. 9: 22). «Ο θεός όμως εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σ’ εμάς, γιατί, ενώ ακόμα εμείς είμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας» (Ρωμ. 5: 8).

Παρόλο που δεν μπορούμε να το καταλάβου­με, ο θεός λέει ότι οι δικές μου και οι δικές σου αμαρτίες έχουν φορτωθεί πάνω στον Ιησού και ότι Αυτός πέθανε στη θέση μας. Εγινε, δηλαδή, ο αντικαταστάτης μας. Είναι αλήθεια. Ο θεός δεν ψεύδεται.

Φίλε, «Ο θεός . . . παραγγέλλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, παντού,,να μετανοή­σουν» (Πράξ. 17: 30).

Μετάνοια σημαίνει αναγνώριση της αμαρτω-λότητας και αλλαγή σκέψεων και πορείας στη ζωή, έτσι που να ζει πια κανείς σύμφωνα με το θέλημα του θεού. Αυτό βρίσκεται επίσης σε πλή­ρη συμφωνία με το έργο που έχει επιτελέσει ο Χριστός για μας πάνω στο σταυρό.

Ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων ρώτησε τον απόστολο Παύλο και το Σίλα: «Κύριοι, τί πρέπει να κάνω για να σωθώ; Κι εκείνοι απάντησαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σω­θείς.. .» (Πράξ. 16:30, 31).

Απλά, πίστεψε στο Χριστό, αποδέξου ότι Αυτός πλήρωσε την ποινή της δικής σου αμαρ­τίας, πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό, και ότι ο θεός Τον ανέστησε για τη δικαίωση σου, και θα σωθείς.

Η ανάσταση Του αποδεικνύει δυναμικά ότι ο πιστός αποκτά αιώνια ζωή όταν Τον δέχεται ως Σωτήρα του.

«Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σ’ αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του θεού, σ’ εκείνους δηλαδή, που πιστεύουν στ’ όνομα του» (Ιωάν. 1: 12).

«Γιατί πράγματι, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί» (Ρωμ. 10: 13).

Η λέξη «όποιος» περιλαμβάνει κι εσένα, «θα σωθεί», δε σημαίνει «ίσως», ούτε «μπορεί», αλ­λά «σίγουρα θα σωθεί».

Τώρα, αυτή τη στιγμή, όπου κι αν βρίσκεσαι, ανασήκωσε με μετάνοια και πίστη την καρδιά σου στο θεό και πες Του την προσευχή που είπε και ο Τελώνης: «θεέ μου, ελέησε με τον αμαρ­τωλό» (Λουκ. 18: 13). Πες τούτη την προσευχή στον Κύριο: «θεέ μου, ξέρω πως είμαι αμαρτω­λός. Πιστεύω ότι ο Χριστός πλήρωσε πάνω στο σταυρό ως αντικαταστάτης μου την ποινή που μου άρμοζε για την αμαρτία μου. Πιστεύω ότι ο θάνατος Του, η ταφή Του και η ανάσταση Του έγιναν για μένα. Τον δέχομαι τώρα ως Σωτήρα μου. Σ’ ευχαριστώ για τη συγχώρηση των αμαρ­τιών μου, για το δώρο της σωτηρίας και της αιώ­νιας ζωής, που οφείλονται στη μεγάλη λυτρωτι­κή Σου χάρη. Σ’ ευχαριστώ Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».

Απλά, εμπιστεύσου στο Λόγο του θεού και δέξου με πίστη τη σωτηρία που Αυτός σου προ­σφέρει λέγοντας σου: «Πίστεψε και θα σωθείς». Καμιά εκκλησία, καμιά καλή πράξη, κανένας άν­θρωπος δεν μπορεί να σε σώσει. Ο θεός είναι που σου δίνει τη σωτηρία. Ολόκληρη!

Το απλό σχέδιο του θεού για τη σωτηρία σου είναι: Είσαι αμαρτωλός. Γι’ αυτό, εκτός και πι­στέψεις στο Χριστό που πέθανε στη θέση σου, θα πας αιώνια στην κόλαση. Αν όμως πιστέψεις σ’ Αυτόν ως Σωτήρα σου που σταυρώθηκε, πέθα­νε, τάφηκε και αναστήθηκε για σένα, τότε οι αμαρτίες σου συγχωρούνται όλες και σου παρέ­χεται δια της πίστεως η δωρεά του θεού, που εί­ναι ζωή αιώνια.

Μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κι όμως είναι τόσο απλά. Το βεβαιώνει ο αδιάψευστος Λόγος του θεού. Φίλε, πίστεψε στο Χριστό και δέξου Τον ως Σωτήρα σου σήμερα. Τώρα!

Αν αυτό το σχέδιο της σωτηρίας δεν σου έγι­νε απόλυτα καθαρό, διάβασε αυτό το φυλλάδιο ξανά και ξανά, χωρίς να το αφήσεις κάτω, μέχρι που να καταλάβεις το μήνυμα του.Η ψυχή σου αξίζει περισσότερο από τον κόσμο ολόκληρο.

«Άλλωστε, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, αλλά χάσει τη ζωή του;» (Μάρκ. 8: 36).

Βεβαιώσου ότι έχεις σωθεί. Αν χάσεις την ψυ­χή σου, χάνεις την αιώνια ζωή του ουρανού, χά­νεις δηλαδή το παν. Άφησε το θεό να σε σώσει τούτη τη στιγμή.

Η δύναμη του θεού θα σε σώσει, θα σε διατη­ρήσει σεσωσμένο και θα σε ικανώσει να ζήσεις μια νικηφόρα χριστιανική ζωή.

Ο Λόγος του θεού βεβαιώνει: «Δεν έχετε υποβληθεί σε πειρασμό πέρα από τους συνηθι­σμένους για τον άνθρωπο. Και είναι άξιος εμπι­στοσύνης ο θεός, ο οποίος δε θα επιτρέψει να δοκιμαστείτε περισσότερο απ’ ό,τι μπορείτε να αντέξετε, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα σας εξασφαλίσει και τον τρόπο να μπορέσετε να αντέξετε» (Α’Κορ. 10: 13).

Μην βασίζεσαι στα αισθήματα σου. Αυτά αλ­λάζουν. Στηρίξου στις υποσχέσεις του θεού. Αυτές δεν αλλάζουν ποτέ. Μετά που σωθείς, υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να ασκείς καθημερινά για την πνευματική σου αύξηση: Να προσεύχεσαι – έτσι μιλάς εσύ στο θεό. Να μελε­τάς το Λόγο του θεού – έτσι μιλάει ο θεός σε σέ­να. Να δίνεις τη μαρτυρία σου στους άλλους -έτοι μιλάς στους άλλους για το θεό.

«Έτσι, λοιπόν, όποιος με ομολογήσει μπρο­στά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο» (Μστθ. 10: 32).

—Μετάφραση: Συμεών Ιωαννίδη

Copyright: Robert Ford Porter, 1991